ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  (прозрачност при обработване на лични данни)

 

В качеството си на администратор на лични данни „Булнейм“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Пряпорец, п.к.6062, общ. Стара Загора, вписано с ЕИК 205003123 в Търговския регистър, има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

 

ЗА КОНТАКТ С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

гр. София, п.к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:  

Юлияна Яркова – титуляр 

Добри Ярков – заместник

Тел. за връзка: +359886105430

info@bulname.bg

КАК И ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Събираме и обработваме Ваши лични данни във връзка с използването на нашия онлайн магазин https://bulname.bg/, услугите, които предлагаме и договорите, които сключвате с нас на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВА ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ

 • Човешки ресурси; 
 • Контрагенти; 
 • Искания по ЗДОИ; 
 • Видеонаблюдение;
 • Посетители;
 • Жалби, сигнали и други искания;
 • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД в качеството ѝ на администратор на лични данни;
 • Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните;
 • Регистър на акредитираните сертифициращи органи;
 • Регистър на кодекси за поведение;
 • Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
 • Уведомления за нарушения за сигурността на данните;
 • Абонати на информационен бюлетин.

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на дружеството.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. 

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. 

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

„Булнейм“ ООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. 

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените от него документи. „Булнейм“ ООД връща документите, по начина, по който са подадени.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

КОНТРАГЕНТИ

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, „Булнейм“ ООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено взакон.

„Булнейм“ ООД събира, съхранява и обработва лични данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено за цели, свързани с упражняването на правата и изпълнението на задълженията на страните по договор, например за изпълнение на направените от клиентите поръчки, както и с оглед идентификация на клиента и индивидуализиране на съответния клиентски профил.

 

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД „ЛИЧНИ ДАННИ“ И „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“?:

Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер /ЕГН, данни за контакт – местонахождение/, пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ, КОИТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ, ЗА:

 • да обработваме Вашите поръчки;
 • да държим обратна връзка с Вас за статуса на Вашата поръчка, за потвърждаване на окончателната крайна сума на Вашата покупка и потвърждаване на доставката;
 • да Ви доставим на адрес, с наш транспорт или чрез куриер, артикулите, които поръчвате;
 • да се свързваме с Вас в случай на проблеми около доставката на Вашите артикули;
 • да коригираме или анулираме Ваши заявки;
 • да отговаряме на Ваши запитвания и да Ви информираме за услуги;
 • да Ви изпращаме материали с директни маркетингови цели, за които сте дали съгласие – като информационни бюлетини, новини и промоционални предложения;
 • да анализираме клиентската Ви история, с цел да Ви предоставяме преференциални услуги и цени;
 • да анализираме и подобряваме качеството на услугите, които предлагаме, за да повишаваме удовлетвореността на потребителите;
 • да предотвратяваме случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги;
 • да Ви изпращаме важни съобщения и известия;
 • за счетоводна отчетност;
 • за спазване на законови нормативни задължения.

КАКВИ СА ОСНОВАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на необходимите данни за контакт, за извършване на доставка на закупени стоки. Услугата е достъпна в значителна степен и чрез опцията за направа на поръчка през онлайн магазина ни без регистрация.

С цел изпълнение на услугите по поръчка, доставка и заплащане на продуктите, както и упражняване от страна на клиента на съответните му права за рекламации, когато е приложимо: събиране и обработване на основни лични данни, които включват Вашите имена и адрес за доставка, телефонен номер и електронна поща за установяване на обратна връзка. При поискване на издаване на фактура е необходимо предоставяне и на данни за фактуриране.

При използването на сайта и нашите услуги не събираме и не обработваме данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот, за сексуалната ориентация или данни относно присъди.

СЛЕД ПОЛУЧЕНО ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

В определени случаи Ваши лични данни се обработват само след предварителното Ви писмено съгласие или съгласие дадено по електронен път, чрез доброволно маркиране на съгласие в чекбокс на сайта ни, за конкретно посочена от нас цел, като например: съгласие да получавате информационни бюлетини и новини, съгласие да получавате персонализирани оферти и предложения, съгласие за участие в анкети и др. Когато давате такова съгласие ние обработваме само необходимата част от съхранените Ваши основни лични данни и данни за потребление, които съответстват на тези нужди. Например – когато дадете съгласие да получавате нюзлетър, Вашите основни лични данни, които ще обработваме с тази конкретна цел, е имейл адресът Ви. Имайте предвид, че така дадени съгласия от Ваша страна, имате право в последствие и да оттеглите.   

ИСКАНИЯ по ЗДОИ

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. „Булнейм“ ООД предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

ПОСЕТИТЕЛИ

Обработването на лични данни на посетители на „Булнейм“ ООД се извършва чрез събирането на лични данни за идентифициране на физически лица, посещаващи сградата, в която се намира управлението на дружеството, неговите офиси, складове и пр., където има пропусквателен режим. 

Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните. Регистър на акредитираните сертифициращи органи. Регистър на кодекси за поведение. Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Уведомления за нарушения за сигурността на данните.

Посочените регистри се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Доколкото в тези регистри се съдържат лични данни, за тях се прилагат специалния ред за поддържане на конкретния регистър, както и ред за достъп до него.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. 

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. 

Сайтът на „Булнейм“ ООД използва следните бисквитки:

 • PHPSESSID – съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка” може да се използва само в текущата сесия.
 • Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. 

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

ЛОГ ФАЙЛОВЕ

Както повечето сайтове, сайтът на „Булнейм“ ООД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър.

ПРАВАТА ВИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ

Като потребители можете да упражните своите права чрез нашия сайт или на горепосочените данни за контакт с нас.

Вие притежавате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните данни);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
  • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност. 

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочения по-горе интернет адрес или телефон.

При нарушение на правата на гражданите, във връзка с обработване на техни данни, може да бъде сезирана Комисията за защита на личните данни.