ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Булнейм“ ООД и всеки един клиент на фирмата.

(2) Настоящите общи условия са публикувани на интернет адрес https://bulname.bg/.

(3) С отбелязването на отметката за приемане на общите условия, клиентът декларира, че е запознат със съдържанието на настоящите общи условия и заявява, че ги приема и се задължава да ги спазва.

(4) Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договори между страните.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА BULNAME
Чл.2. Bulname има право да получи стойността на стоката по направената от клиента поръчка в брой, чрез наложен платеж или по своята банкова сметка.

Чл.3. Bulname си запазва правото да ограничи достъпа до сайта, при необходимост.

Чл.4. Bulname информира всички свои клиенти за промени в стоките/артикулите си и техните цени, включително промоционални такива, и други, свързани с дейността на фирмата чрез съобщения в сайта на „Булнейм“ ООД.

Чл.5. Bulname се задължава да осигури на клиентите си качествено заготвена, опакована и транспортирана стока.

Чл.6. Bulname се задължава да осигури на клиентите си поръчаните стоки в заявените от тях срокове и на посочен от тях адрес за доставка.

Чл.7. Bulname се задължава, при връщане на стока с претенция за несъответствие от клиент да я приеме обратно и да възстанови, при положение, че сумата на стоката е била предварително заплатена, в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на връщането на стоката, по посочен от клиента начин.

 

III. ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл.8.(1) Клиентът има право да се откаже от сключения договор за покупка на стоки от Bulname в срок не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата и часа на поръчаните стоки.

(2) Тази разпоредба на ал.1 не важи по отношение на поръчките за доставка, направени в рамките на 24 часа, считано от момента на поръчката до момента на доставката.

Чл.9. Клиентът има право да получи качествено заготвена, опакована и транспортирана стока, в срока, уточнен с „Булнейм. Има също така право и на проверка за несъответствие с направената поръчка.

Чл.10.(1) Клиентът е задължен при доставка чрез куриер да извърши проверка на получената стока пред куриера и при несъответствие по отношение на поръчаната стока, да я върне обратно веднага след установяване на несъответствието чрез същия куриер.

(2) В случаите по ал.1 стойността на доставката остава за сметка на „Булнейм“ ООД.

(3) При одобряване на доставката клиентът е длъжен да заплати освен стойността на поръчката и стойността на доставката й чрез куриер.

(4) При неоснователен отказ за получаване на поръчаните стоки от страна на клиента, той дължи заплащане на всички разходи за доставката им, както и за връщането им.

 

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл.11. Сайтът Bulname и цялото негово съдържание са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. „Bulname“ ООД притежава правото на интелектуална собственост върху сайта в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.12. При необходимост Bulname има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Oбщи условия.

Чл.13. При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите Oбщи условия Bulname изрично ще уведоми клиентите чрез съобщение на интернет страницата на сайта.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Доставката на поръчанитe стоки се осъществява от страна на Булнейм до клиентите със собствен хладилен транспорт или чрез куриерска фирма на посочения с клиента адрес на територията на Република България.

Чл 15. Поръчаните стоки се доставят в срока уточнен с конкретния клиент по e-mail или по телефон.

Чл.16. (1)Поръчаните стоки се предават на посочения от клиента адрес срещу подпис на него самия или на трето лице от домашните му, което ги приема и потвърждава тяхното получаване от името на клиента.

Чл.17. Bulname събира, съхранява и обработва лични данни, като се съобразява с изискванията на Закона за защита на личните данни.

(2) Bulname се задължава да предприема всички мерки за защита на личните данни на клиентите си срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

(3) Bulname не предоставя личните данни на клиентите си на трети лица освен на куриерски фирми във връзка с доставката на поръчаните стоки, както и в допустимите по закон случаи.

Чл.18. Всички цени на стоки в сайта на Bulname са в български лева (BGN), с включено ДДС.

Чл.19. Цените на стоките в сайта на Bulname не включват разходите за доставка. Тези разходи се заплащат от клиента в момента на получаване на стоката.

Чл.20.(1) В случай, че Bulname няма достатъчна наличност на дадена стока и не може да изпълни заявката, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от изпращането на заявка от клиент, се ангажира да уведоми същият, че поръчката му не може да бъде изпълнена.

(2) В случаите по предходната алинея Bulname може да промени поръчката по желание на този клиент.

Чл.21. Bulname не носи отговорност за забавено приемане или изобщо неприемане на изпратени заявки за покупка, когато то се дължи на обстоятелства извън неговия контрол, като например поръчващият не се яви в куриерската фирма, за да получи заявената стока или никой няма на посочения от него адрес, за да получи стоката. В тези случаи щетите, които са пряка и непосредствена последица от виновното поведение на клиента, ще следва да бъдат поети и са за сметка на клиента. По същия начин и стойността на поръчаната стока, която остава неполучена ще следва да се поеме от клиента и остава за негова сметка, като Булнейм може да си ги търси по съдебен ред.

Чл.22. В случай на неудовлетвореност от сайта, компанията или предлаганите на него стоки Bulname насърчава клиентите си да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Bulname, право на клиента е да отнесе въпроса до европейската Електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

Чл.23. Bulname посочва като методи за връзка електронната поща: info@bulname.bg и телефонен номер  +359886105430

Чл.24. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на общите условия в тяхната цялост.

Чл.25. За всички неуредени с настоящите Общи условия случаи се прилага действащото в страната ни гражданско законодателство.

 

По смисъла на тези Общи условия:

„Bulname“ е фирмен сайт, с интернет адрес https://bulname.bg/, показваща портфолиото си от продукти за продажба: месо и месни продукти, произведени от или за „Булнейм“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Пряпорец, п.к.6062, общ. Стара Загора, с ЕИК в ТР 205003123.
„клиент“ е всяко едно лице, което е извършило поръчка на стока от Bulname;
„поръчка“ е всяка отделна заявка от клиент, изпратена до Bulname за закупуване на стока/и от посочените в сайта контактни данни. Bulname потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение по e-mail или на телефонен номер, посочен от клиента.
„заявка“ е поръчката, направена от всяко едно лице по един от посочените на сайта варианти: телефони, по електронен път – по поща (Е-майл)чат на сайта на „Булнайм“ ООД.
„веднага“ означава на момента, когато е установено несъответствие на стоката по отношение на количество и качество.